• BroodBriefjes
 • Heit & Mem!

  Al sjoen? Wy steane yn de nijste heit&mem! En dêr binne wy tige grutsk op! As de bern de heit&mem meinimme fan skoalle, wurd dizze by Jildou altyd efkes lêzen fanwege de nijsgjirrige ferhalen. En no binne wy sels sa’n nijsgjirrig ferhaaltsje! Dat fiere wy mei in pear ekstra briefkes yn it Frysk! Dizze briefkes kinst fanôf […]

 • BroodBriefjes
 • Dankewol juf Dankewol master (Friestalig)

  Op Pinterest geane ús Nederlânsktalige dankewolbriefkes foar juf en master sa hurd, dat wy se ek mar efkes yn it Frysk oerset hawwe! In soad wille dermei! (Op Pinterest gaan onze dankjewelbriefjes voor juf en meester zo goed dat we ze ook maar even in het Fries hebben vertaald ;-)) Printsje kin troch it plaatsje hjirûnder […]

 • BroodBriefjes
 • Extra: bôlebriefkes

  Op verzoek en speciaal voor de Friestaligen onder ons: een special met vier Fryske ‘bôlebriefkes’. Daar zijn we best grutsk (= trots) op! In soad wille dermei! (= veel plezier ermee!). Niet Fries? Niet lang getreurd! Voor zaterdag staan er weer Nederlandstalige briefjes gepland! In de categorie “Extra” hebben we ook een setje speciale BroodBriefjes voor wat liefs bij de […]