Heit & Mem!

Heit&Mem

Al sjoen? Wy steane yn de nijste heit&mem! En dêr binne wy tige grutsk op! As de bern de heit&mem meinimme fan skoalle, wurd dizze by Jildou altyd efkes lêzen fanwege de nijsgjirrige ferhalen. En no binne wy sels sa’n nijsgjirrig ferhaaltsje! Dat fiere wy mei in pear ekstra briefkes yn it Frysk! Dizze briefkes kinst fanôf no downloade fan ús site.

Printsje kin troch it plaatsje hjirûnder op te slaan op dyn ‘device’ of fanôf ús printside! Wy fine it super asto ús dielst! Liken, hearten, pinnen, tweeten kin fansels fia: Facebook, Instagram, Twitter en Pinterest!

~

Heit & Mem (Fries voor papa en mama)

Een Fries feestje… Al gezien? We staan in de nieuwste heit&mem. Dat is een magazine voor Friese ouders. En daar zijn we heel erg trots op! Wanneer de heit&mem door de kinderen wordt meegenomen vanuit school, wordt ie steevast bij Jildou gelezen vanwege de interessante en herkenbare verhalen. En nu zijn we zelf zo’n interessant verhaaltje! Dat vieren we met een paar extra briefjes in het Fries. Deze kun je vanaf nu downloaden vanaf onze website. En ben je nieuwsgierig naar wat dat is, dat heit&mem, kijk dan even op heit&mem.nl!

Ps. Fries niet echt jouw ding…in de loop van de week publiceren we ook weer ‘gewone’ briefjes!

broodbriefjes_frysk_2