Hast fakânsje (Friestalig – bijna vakantie)

Fakansje_noch_X_nachtsjes
Noch in pear wiken en dan is it fakânsje. In moai momint om de spesjale fakânsjebriefkes noch in kear mei te jaan! Se wiene der al yn it Nederlânsk; no ek yn it Frysk!

(Nog een paar weken en dan is het vakantie. Een moment om de speciale vakantiebriefjes nog een keer mee te geven! Ze waren er al in het Nederlands, nu ook in het Fries!)

Printsje kin troch it plaatsje hjirûnder op te slaan op dyn ‘device’ of fanôf ús printside! Wy fine it super asto ús dielst! Liken, hearten, pinnen, tweeten kin fansels fia: Facebook, Instagram, Twitter en Pinterest!

BroodBriefjes-special-fakansje