Dankewol juf Dankewol master (Friestalig)

Jufenmeester_fijne_vakantie kopie

Op Pinterest geane ús Nederlânsktalige dankewolbriefkes foar juf en master sa hurd, dat wy se ek mar efkes yn it Frysk oerset hawwe!

In soad wille dermei!

(Op Pinterest gaan onze dankjewelbriefjes voor juf en meester zo goed dat we ze ook maar even in het Fries hebben vertaald ;-))

Printsje kin troch it plaatsje hjirûnder op te slaan op dyn ‘device’ of fanôf ús printside! Wy fine it super asto ús dielst! Liken, hearten, pinnen, tweeten kin fansels fia: Facebook, Instagram, Twitter en Pinterest!

Dankewol Juf, dankewol Master (Friestalig)

Dankewol Juf, dankewol Master (Friestalig)