Fryske briefjes!

It is de heechste tiid foar in pear Fryske BôleBriefkes. Dat is al fiersten te lang lyn. Dat fine de Friezen ûnder ús yn elk gefal ;-). En dus bijnne hjir einlings wer fjouwer Frysktalige briefkes: twa kear in tegoedebon en twa kear in opstekker. Foar wat ekstra wille ûnder de lunch, mar ek dêrnei! De measte wiene der al yn it Nederlânsk; no ek yn it Frysk!

Tip!

En as wy no ien fan de briefkes oanriede meie dan is dat de tegoedebon mei it listje mei dingen om tegearre te dwaan! Wat tochten jim fan in middei nei de Kulterele Haadstêd? Ek al komme wy der regelmjittich, efkes kuierje lâns de Kelders, nei it Natuurmuseum of It Fries Museum en net te ferjitten in moaie foarstelling yn de Harmonie: wy krije der gjin genôch fan! Dus printsje mar!

Printsje kin troch it plaatsje hjirûnder op te slaan op dyn ‘device’ of fanôf ús printside! Wy fine it super asto ús dielst! Liken, hearten, pinnen, tweeten kin fansels fia: Facebook, Instagram, Twitter en Pinterest!

 

De vertaling 🙂

Dat is nog best lastig, hè: Fries lezen. Daarom hier de globale vertaling:
De Friestalige helft van BroodBriefjes vond het de hoogste tijd voor weer eens een Friese set briefjes. Dat is al veel te lang geleden. En dus hebben we vier Friese briefjes gemaakt: twee keer een tegoedbon en twee keer een opsteker. Voor wat extra plezier tijdens de lunch en zeker ook daarna! De meeste van deze briefjes waren er al in het Nederlands (twee zijn zelfs onderdeel van het pakketje dat je bij ons kunt bestellen), nu dus ook in het Fries.

Tip

En als we nou één briefje mogen aanbevelen dan is dat de tegoedbon met het lijstje dingen om samen te doen.  Wat dacht je van een (mid)dagje Culturele Hoofdstad? Ook al komen wij er regelmatig, eventjes slenteren langs de Kelders, naar het Natuurmuseum of het Fries Museum en niet te vergeten een mooie voorstelling in de Harmonie: we krijgen er geen genoeg van.

(Ik betwijfel of de Nederlandstaligen de briefjes zullen printen, maar je weet het maar nooit. Daarom: Printen kan door het plaatje hieronder op te slaan op je device of vanaf onze prinspagina. We vinden het superleuk wanneer je ons deelt. Liken, harten, pinnen, tweeten kan via: Facebook, Instagram, Twitter en Pinterest!)